اخبار

MOBLEMAN24IRAN2

کتاب چوب و مبلمان ایران ، شماره 24 / تیر 1402

به عنوان جامعترین و کاملترین کتاب صنعت چوب و مبلمان کشور در سه جلد به چاپ رسید

1 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان مبلمـان راحتی و کلاسیک

2 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان سرویس خـواب و کنـسول 
3 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان میـز و صندلی غـــذاخـوری میـــز تلوزیـون و جلومبـلی کنســـــول اتـــاق پذیرایی 

توجه داشته باشید این کتاب صرفا با فروشگاه ها و نمایشگاه های مبلمان و صنایع چوب خارج از استان تهران تعلق میگرد

لینک دریافت کتاب

02155267300 – 02155267301

منتشر شده: تیر ۱, ۱۴۰۲
کتاب مبل ایران

شماره 23 کتاب مبل ایران / دیماه1401

کتاب چوب و مبلمان ایران ، جامعترین و کاملترین کتاب صنعت چوب و مبلمان کشور در سه جلد به چاپ رسید

1 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان مبلمـان راحتی و کلاسیک

2 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان سرویس خـواب و کنـسول 
3 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان میـز و صندلی غـــذاخـوری میـــز تلوزیـون و جلومبـلی کنســـــول اتـــاق پذیرایی 

توجه داشته باشید این کتاب صرفا با فروشگاه ها و نمایشگاه های مبلمان و صنایع چوب خارج از استان تهران تعلق میگرد

برای دریافت کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02155267300 – 02155267301

منتشر شده: دی ۱, ۱۴۰۱
کتاب چوب و مبلمان ایران ، جامعتریت و کاملترین کتاب صنعت چوب و مبلمان کشور در سه جلد به چاپ رسید 1 – کتاب ویـــژه تولیدکنندگان مبلمـان کلاسیک و راحتــی با حضور شـــــرکت تولیـدی و در 340 صفحــــــه 2 – کتاب ویـــژه تولیدکنندگان سرویس خـواب و کنـسول با حضور شـــــرکت تولیـدی و در 340 صفحــــــه 3 – کتاب ویـــژه تولیدکنندگان میـز و صندلی غـــذاخـوری میـــز تلوزیـون و جلومبـلی کنســـــول اتـــاق پذیرایی با حضور شـــــرکت تولیـــدی و در 180 صفحــــــه توجه داشته باشید این کتاب صرفا با فروشگاه ها و نمایشگاه های مبلمان و صنایع چوب خارج از استان تهران تعلق میگرد برای دریافت کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 02155265004 02155261484 02155271475

کتاب شماره 22 در دسترس شماست

کتاب چوب و مبلمان ایران ، جامعتریت و کاملترین کتاب صنعت چوب و مبلمان کشور در سه جلد به چاپ رسید

1 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان مبلمـان راحتی و کلاسیک

2 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان سرویس خـواب و کنـسول 
3 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان میـز و صندلی غـــذاخـوری میـــز تلوزیـون و جلومبـلی کنســـــول اتـــاق پذیرایی 

توجه داشته باشید این کتاب صرفا با فروشگاه ها و نمایشگاه های مبلمان و صنایع چوب خارج از استان تهران تعلق میگرد

برای دریافت کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02155267300 – 02155267301

لینک تماس جهت دریافت کتاب

منتشر شده: شهریور ۱۹, ۱۴۰۱

شماره 21 کتاب چوب ومبل ایران چاپ شد

کتاب چوب و مبلمان ایران ، جامعتریت و کاملترین کتاب صنعت چوب و مبلمان کشور در سه جلد به چاپ رسید

1 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان مبلمـان راحتی و کلاسیک

2 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان سرویس خـواب و کنـسول 
3 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان میـز و صندلی غـــذاخـوری میـــز تلوزیـون و جلومبـلی کنســـــول اتـــاق پذیرایی 

توجه داشته باشید این کتاب صرفا با فروشگاه ها و نمایشگاه های مبلمان و صنایع چوب خارج از استان تهران تعلق میگرد

برای دریافت کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02155267300 – 02155267301

لینک تماس جهت دریافت کتاب

منتشر شده: دی ۲۲, ۱۴۰۰

شماره 20 کتاب چوب ومبل ایران چاپ شد

کتاب چوب و مبلمان ایران ، جامعتریت و کاملترین کتاب صنعت چوب و مبلمان کشور در سه جلد به چاپ رسید

1 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان مبلمـان کلاسیک

2 – کتاب ویژه تولیدکنندگان مبل راحتــی

3 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان سرویس خـواب و کنـسول 
4 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان میـز و صندلی غـــذاخـوری میـــز تلوزیـون و جلومبـلی کنســـــول اتـــاق پذیرایی 

توجه داشته باشید این کتاب صرفا با فروشگاه ها و نمایشگاه های مبلمان و صنایع چوب خارج از استان تهران تعلق میگرد

برای دریافت کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

02155267300 – 02155267301

 

منتشر شده: مرداد ۲۰, ۱۴۰۰
کتاب چوب و مبلمان ایران ، جامعتریت و کاملترین کتاب صنعت چوب و مبلمان کشور در سه جلد به چاپ رسید

1 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان مبلمـان کلاسیک و راحتــی با حضور شـــــرکت تولیـدی و در 340  صفحــــــه
2 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان سرویس خـواب و کنـسول با حضور شـــــرکت تولیـدی و در 340  صفحــــــه
3 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان میـز و صندلی غـــذاخـوری میـــز تلوزیـون و جلومبـلی کنســـــول اتـــاق پذیرایی با حضور شـــــرکت تولیـــدی و در 180  صفحــــــه

توجه داشته باشید این کتاب صرفا با فروشگاه ها و نمایشگاه های مبلمان و صنایع چوب خارج از استان تهران تعلق میگرد

برای دریافت کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
02155265004
02155261484
02155271475

شماره 19 کتاب مبل ایران چاپ شد

کتاب چوب و مبلمان ایران ، جامعتریت و کاملترین کتاب صنعت چوب و مبلمان کشور در سه جلد به چاپ رسید

1 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان مبلمـان کلاسیک و راحتــی با حضور شـــــرکت تولیـدی و در 340  صفحــــــه
2 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان سرویس خـواب و کنـسول با حضور شـــــرکت تولیـدی و در 340  صفحــــــه
3 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان میـز و صندلی غـــذاخـوری میـــز تلوزیـون و جلومبـلی کنســـــول اتـــاق پذیرایی با حضور شـــــرکت تولیـــدی و در 220 صفحــــــه

توجه داشته باشید این کتاب صرفا با فروشگاه ها و نمایشگاه های مبلمان و صنایع چوب خارج از استان تهران تعلق میگرد

برای دریافت کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
02155265004
02155261484
02155271475

منتشر شده: آذر ۲۹, ۱۳۹۹
Untitled-2

شماره 18 کتاب مبل ایران چاپ شد

شماره 18 کتاب چوب و مبلمان ایران به چاپ رسید

 

 

کتاب چوب و مبلمان ایران ، جامعتریت و کاملترین کتاب صنعت چوب و مبلمان کشور در سه جلد به چاپ رسید

1 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان مبلمـان کلاسیک و راحتــی با حضور شـــــرکت تولیـدی و در 340  صفحــــــه
2 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان سرویس خـواب و کنـسول با حضور شـــــرکت تولیـدی و در 340  صفحــــــه
3 – کتاب  ویـــژه تولیدکنندگان میـز و صندلی غـــذاخـوری میـــز تلوزیـون و جلومبـلی کنســـــول اتـــاق پذیرایی با حضور شـــــرکت تولیـــدی و در 180  صفحــــــه

توجه داشته باشید این کتاب صرفا با فروشگاه ها و نمایشگاه های مبلمان و صنایع چوب خارج از استان تهران تعلق میگرد

برای دریافت کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید
02155265004
02155261484
02155271475

منتشر شده: تیر ۲۵, ۱۳۹۹
شماره 17 کتاب چوب و مبلمان ایران

شماره هفدهم

شماره 17 شماره کتاب ایران چاپ شد

این کتاب در چهار جلد در قالب 950 صفحه  در حال توزیع است

جلد اول: کتاب مبل استیل و کلاسیک

جلد دوم : کتاب مبل راحتی و ال

جلد سوم : کتاب سرویس خواب،بوفه و تشک

جلد چهارم : کتاب میز و صندلی غذاخوری،جلومبلی،میزال.سی.دی

جهت دریافت کتاب با شماره 02155265004 تماس حاصل فرمایید

منتشر شده: دی ۱, ۱۳۹۸
KETABIRAN

شماره شانزدهم کتاب مبل ایران

شماره 16 شماره کتاب ایران چاپ شد

این کتاب در چهار جلد در قالب 950 صفحه  در حال توزیع است

جلد اول: کتاب مبل استیل و کلاسیک

جلد دوم : کتاب مبل راحتی و ال

جلد سوم : کتاب سرویس خواب،بوفه و تشک

جلد چهارم : کتاب میز و صندلی غذاخوری،جلومبلی،میزال.سی.دی

جهت دریافت کتاب با شماره 02155265004 تماس حاصل فرمایید

منتشر شده: تیر ۲۴, ۱۳۹۸
IRAN15

شماره پانزدهم کتاب مبل ایران

شماره 15 شماره کتاب ایران چاپ شد

این کتاب در چهار جلد در حال توزیع است

جلد اول: کتاب مبل استیل و کلاسیک

جلد دوم : کتاب مبل راحتی و ال

جلد سوم : کتاب سرویس خواب،بوفه و تشک

جلد چهارم : کتاب میز و صندلی غذاخوری،جلومبلی،میزال.سی.دی

جهت دریافت کتاب با شماره 02155265004 تماس حاصل فرمایید

 

منتشر شده: دی ۱, ۱۳۹۷