نمونه عکاسی صنعتی از مبلمان

برخی از نمونه عکاسی و طراحی انجام شده توسط تیم عکاسی و طراحی کتاب ایران.

کلیه عکس ها در محل نمایشگاه یا کارخانه شرکت های تولیدی عکسبرداری شده است.