سرویس خواب، کمد، ویترین، تشک از صفحه 15-246  و نهارخوری، جلومبلی، میزتلویزیون 247-311