آدرس و تلفن شرکت ها در صفحات 183 الی 186 قرار دارد