مبلمان تا صفحه 152   -   سروی خواب از  153 الی 226    -  جلومبلی عسلی ، میز نهار خوری و میز تلوزیون از227 به بعد